Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Konferencje > Ogólnopolska konferencja "Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem politycznym"

Ogólnopolska konferencja "Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem politycznym"

Ogólnopolska konferencja naukowa „Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem politycznym” miała miejsce 23 października 2015 roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa IP. Miało na celu zainicjowanie interdyscyplinarnego dialogu i wymiany doświadczeń między naukowcami, których przedmiotem badań są elementy procesu komunikowania politycznego.
Konferencję otworzyła kierowniczka Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska oraz dyrektor Instytutu Politologii prof. dr hab. Robert Alberski, który powitał wszystkich uczestników oraz wyraził swoje zadowolenie z faktu, że ta konferencja ma miejsce właśnie w ośrodku wrocławskim. Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska wygłosiła krótki wykład inaugurujący konferencję pt. „Rola metodologii w nauce o komunikowaniu”. Wskazywała na metody badawcze: empiryczne i krytyczne interpretacje oraz metody hybrydowe. Przedstawiła spektrum zagadnień metodologicznych i wskazała na doświadczenia ośrodka wrocławskiego w różnych projektach badawczych.
Pierwszy panel pt. „Komunikowanie polityczne w nowych mediach” poprowadziła prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska. Wystąpienia rozpoczęła mgr Anna Paluch (Uniwersytet Wrocławski) z referatem pt. „Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie gromadzenia materiału badawczego do badań nad komunikowaniem politycznym w mediach społecznościowych”. Po niej głos zabrała dr Katarzyna Stelmach (Uniwersytet Śląski w Katowicach), która przedstawiała zebranym temat „Metody i techniki badań komunikowania politycznego w internecie, realizowanych przy pomocy ICT. Potencjał i praktyka”. Następnie mgr Paweł Baranowski (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił prezentację pt. „Programowanie w naukach społecznych i jego zastosowanie w analizie komunikowania politycznego on-line”. Ostatnim występującym był dr Jakub Jakubowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), który zaprezentował możliwości portalu proscholars.pl, który ma na celu promocję dorobku naukowego badaczy. Panel zwieńczyła dyskusja dotycząca różnych podejść do metodologii. Wskazywano zarówno jej ciągłość, jak i ewolucję narzędzi badawczych. Uczestnicy podkreślali również, że wykorzystanie narzędzi informatycznych jest wstępem do dalszych rozważań, wskazując na istotność samego przedmiotu badań. Prelegenci i słuchacze dyskutowali na temat znaczenia nowych narzędzi badawczych oraz korzyści i ograniczeń jakie się z nimi wiążą.
„Studia nad dziennikarstwem a komunikowanie polityczne” to tytuł kolejnego panelu, który prowadził dr Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski). Pierwsze wystąpienie pt. „Zawód dziennikarza w dobie cyfryzacji. Aspekty prawne i ekonomiczne” wygłosiła dr hab. Lucyna Szot (Uniwersytet Wrocławski). Kolejny referat pt. „Zaangażowanie polityczne dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Badania w ramach projektu »Zmiana w dziennikarstwie«” zaprezentował mgr Adam Michel (Uniwersytet Wrocławski), który przedstawił również pracę nieobecnej w tym dniu mgr Pauliny Barczyszyn (Uniwersytet Wrocławski) pt. „Wpływ wieku dziennikarzy na percepcję standardów i wartości zawodowych – metody badawcze i rezultaty”. Następnie wystąpił zespół badaczy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. Agnieszka Stępińska, dr Ewa Jurga – Wosik, dr Bartłomiej Secler, dr Dominika Narożna i mgr Kinga Adamczewska. Dr hab. Agnieszka Stępińska w imieniu własnym i swojego zespołu zaprezentowała pracę pt. „Badanie postaw dziennikarzy wobec aktorów politycznych”. Ostatnią prelegentką była dr Agnieszka Węglińska (Dolnośląska Szkoła Wyższa), która wygłosiła referat pt. „Zadania dziennikarskie na poziomie lokalnym – analiza jakościowa”. Po jej prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Poruszano w niej kwestię różnorodności podejść badawczych. Dyskutowano o metodologii stosowanej w projektach, na które powoływali się prelegenci, szczególnie o narzędziach i założeniach, a także na stosowanych definicjach. Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce zestawiano z analogicznymi badaniami prowadzonymi na świecie. Poruszano również temat weryfikowalności badań i reprezentatywności badań ilościowych. Dyskutanci próbowali odpowiedzieć również na zasadnicze pytanie o to, kogo można dziś nazwać dziennikarzem, wskazując między innymi definicje normatywne i socjologiczne.
Trzeci panel pt. „Analiza zawartości w badaniach nad komunikowaniem politycznym” prowadził dr Bartłomiej Łódzki (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Jako pierwszy wystąpił w nim mgr Waldemar Sobera (Uniwersytet Wrocławski) z referatem pt. „Porównywanie zawartości dzienników miasta Wrocławia”. Następnie dr Michał Pienias (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) przedstawił prezentację pt. „Zastosowanie metody Manifesto Research Group w analizie treści programów wyborczych SLD do Sejmu w latach 2001 – 2015”. Mgr Kateryna Zhurbenko wygłosiła referat pt. „Coverage of Ukrainian and Russian relations in Ukrainian media”. Kolejne wystąpienie pt. „Wykorzystanie ilościowej analizy treści w badaniach nad potencjałem forów internetowych jako platformy obywatelskiej deliberacji” zaprezentował dr Jakub Parnes (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Ostanie wystąpienie odbyło się dzięki połączeniu przez Skype z mgr Różą Smolak (Uniwersytet Wrocławski), która zaprezentowała badania pt. „Nagłośnienie konfliktu Rosyjsko-Ukraińskiego. Analiza zawartości portali internetowych”. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli występujący oraz pozostali uczestnicy konferencji. Rozmawiano o zastosowaniu analizy zawartości w kontekście mediów tradycyjnych i nowych. Omawiano również materiał badawczy oraz mankamenty badań jakościowych i pułapki, w które może wpaść na tym polu badacz. Prelegenci pytani byli o uzasadnienie wyboru przedmiotu badawczego oraz nakreślenie tła teoretycznego. Ważnym tematem debaty okazał się element subiektywizmu w badaniach. Uczestnicy dyskutowali o roli obiektywizmu w naukach społecznych i trudnościach w jego osiągnięciu.
Kolejny panel pt. „Analiza dyskursu w badaniach nad komunikowaniem politycznym” prowadziła dr hab. Lucyna Szot (Uniwersytet Wrocławski). Jako pierwszy wystąpił dr Damian Guzek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) z referatem pt. „Negocjowanie społeczno-religijne (religious-social shaping approach) jako czynnik wspomagający analizy komunikowania politycznego w sieci”. Następnie Przemysław Korotusz i Adrian Matukiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) przedstawili pracę pt. „Sondaże rodzą zwycięzców, czyli o psychologicznych aspektach oddziaływań sondaży na kształtowanie opinii publicznej”. Kolejną prelegentką była dr Ewelina Kancik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) z referatem pt. „Badania komunikowania politycznego na portalach społecznościowych za pomocą metod hybrydowych”. Z kolei „Analiza sieci relacji komunikacyjnych zachodzących między aktywnymi jednostkami przestrzeni mediów społecznościowych – studium przypadku” to tytuł ostatniego referatu autorstwa mgr Jacka Nożewskiego (Uniwersytet Wrocławski). Panel zwieńczyła debata, w której zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia zespołów badawczych do realizacji szeroko zakrojonych badań i znaczenia umiejętności analitycznych naukowców. Podjęto też temat sondaży oraz problemów z ich wiarygodnością i reprezentatywnością. Wskazywano również wpływ różnic kulturowych zarówno w przypadku korzystania z mediów społecznościowych, jak i w przypadku szeroko rozumianej sfery publicznej.
Ostatni panel pt. „Komunikowanie polityczne a władza” poprowadziła prof. dr hab. Janina Fras (Uniwersytet Wrocławski). Jako pierwszy wystąpił dr Bartłomiej Łódzki (Dolnośląska Szkoła Wyższa) z referatem pt. „Trzeci poziom agenda-setting – nowa perspektywa badań nad komunikowaniem”. Po nim swoją pracę pt. „Metody krytycznej analizy dyskursu w badaniach nad komunikacją polityczną” zaprezentowała dr Bernadetta Ciesek (Uniwersytet Śląski). Następnie inż. Andrzej Kopeć wygłosił referat pt. „Myślenie pojęciowe i stereotypowe. Budowanie lub niszczenie wizerunku”. Dyskusja, która wywiązała się po wystąpieniach dotyczyła między innymi krytycznej analizy dyskursu oraz jej zastosowania. Sporo uwagi poświęcono również pracom lingwistycznym. Wspominano o potrzebie otwarcia się na inne niż politologia czy medioznawstwo dyscypliny naukowe.
Konferencja, która zaczęła się o godzinie 9.00 zakończyła się o 19.00. Jej przebieg był transmitowany na żywo i oglądało go online w różnych momentach od kilku do kilkunastu osób. Przez cały dzień uczestnicy nie tylko prezentowali swoje badania i metody, które wykorzystali, ale też dyskutowali o nich z innymi badaczami. Cel konferencji, którym było nawiązanie interdyscyplinarnego dialogu oraz wymiana doświadczeń między naukowcami, których przedmiotem badań jest komunikowanie polityczne, został osiągnięty. I za to właśnie dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Polecamy również wideo z konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=xGwjD1w56Zcdata utworzenia/modyfikacji: 18 luty 2016 o 16:09:28

słowa kluczowe: